Valg av helikopteroperatør.

Når du som kunde skal velge helikopteroperatør, er det viktig at du tenker gjennom en del saker. Hvis du er i tvil om noe så still kritiske spørsmål.  Ikke la pris være viktigste faktor for valg av operatør.

 Naturlige krav å stille til en helikopteroperatør er god sikkerhetskultur kombinert med leveransedyktighet. Sikkerhet må alltid være høyt prioritert, ikke bare av menneskelige hensyn og på grunn av luftfartslovens krav, men fordi uønskede hendelser, avvik og ulykker forsinker arbeidet og er kostnadsdrivende. Alle operatørene vil selvsagt hevde at de har god sikkerhetskultur, men om denne kulturen virker i praksis kan bare verifiseres gjennom en inspeksjon av selskapet. Slike inspeksjoner er det selvsagt bare aktuelt for store helikopterkunder å gjennomføre.

 En operatørs tilbud og eventuelle prekvalifiseringer (f.eks gjennom Sellicha) er ingen garanti for at operatøren har en tilstrekkelig kvalitetsstandard. Det er ingen kontroll eller verifisering av at opplysningene gitt i tilbud eller prekvalifiseringer faktisk stemmer. Dette er avhengig av operatørens egenvurdering og ærlighet.

 En godkjenning for kommersiell virksomhet (driftstillatelse og AOC) gitt av Luftfartstilsynet, er et krav for å kunne drive kommersiell luftfart.  Alle operatører som vurderes brukt, må kunne vise dokumentasjon på slik godkjenning. Imidlertid er heller ikke en slik godkjenning en garanti for kvalitet. Det er operatørens interne rettningslinjer og kvalitetskontroll som sikrer at aktiviteten drives sikkert. Evnen og viljen til å levere en sikker helikopteroperasjon gjennom å ha de riktige helikoptertypene, det rette utstyret, riktig kompetanse for alt involvert personell og ikke minst respekt og forståelse for regelverk og sikkerhet, må verifiseres av kunden gjennom en inspeksjon.

 Medlemskap i FsF forplikter medlemmene å leve opp til felles standarder bestemt i forumet. Disse standardene er beskrevet senere i sikkerhetsbrosjyren. Dette må likevel ikke oppfattes som om en kunde bare kan velge blant medlemmene i FsF.

 Det vil være forskjellige kriterier som stilles til valg av operatør avhengig av om det er et enkelt oppdrag som skal gjennomføres, eller om det er et stort prosjekt. Kunden bør reflektere over hva han ønsker å oppnå, slik at han velger en operatør med riktig verktøy (helikoptertype). Helikoptre har ulike kvaliteter, ytelser, egnethet og kostnadsnivå. Helikoptertyper som brukes på innlandet er beskrevet mer utdypende senere i Kundeveiledningen.

 Som kunde må du vite hvem som faktisk flyr for deg. En operatør med AOC (Air Operator Certificate) er en profesjonell og godkjent leverandør av helikoptertjenester. Det finnes også rene formidler-selskap som velger underleverandør. Du som kunde må stille spørsmålet: "hvis en jobb ikke går som planlagt - hva da?"  Med andre ord bør du være sikker på hvem som har det kommersielle ansvaret for oppdraget, hvilke reklamasjonsrettigheter du har, hvilke forsikringsordninger som gjelder, osv. Du vil finne mer om dette senere i Kundeveiledningen.

 Det er ikke tillatt å bruke helikoptre som er registrert som privat, til kommersielle oppdrag. Mer om det i eget punkt i veiledningen.  

 For bruk av utenlandske operatører henviser vi til eget punkt i veiledningen.