Tilrådninger fra Statens Havarikommisjon (SHK)

Her er en liste over tilrådninger Statens Havarikommisjon (SHK) har gjort i forbindelse med undersøkelse av ulykker og alvorlige hendelser. Anbefalingen fra FsF er at disse tilrådningene blir fulgt av alle helikopteroperatører.

 • Alle besetningsmedlemmene skal utstyres med hjelm med fungerende intercomsystem. Forholdene må legges til rette for bruk av hjelm som en viktig del av sikkerhetsutstyret.
 • Selskapene må utstyre helikoptrene med nødutstyr for flyging i fjell- og øde områder.
 • Selskapene må utveksle erfaringer med tap av last og informasjon om dette må systematiseres.
 • Prosedyre for bruk av mobiltelefon i helikoptrene må utarbeides og installasjon må godkjennes.
 • Selskapene må gjennomgå og innskjerpe lover og bestemmelser om minimumshøyder i underveisfasen.
 • Selskapene må sikre at deler som har vært utsatt for "Sudden stop" eller "Impact damage" har vært gjennom godkjent vedlikeholdsprogram før de tas i bruk.
 • Selskapene må vurdere maksimum arbeidstid / arbeidsbelastning ved kombinasjon av flyging og andre pålagte oppgaver.
 • Faremomentene ved avgang og landing med enmotors helikoptre over vann må innskjerpes.
 • Det må innføres krav til flytevest og overlevingsdrakt ved flyging av enmotors helikoptre over vann.
 • Krav om økt trening / opplæring i "Loss of Tail Rotor Effect" (LTE) i lav hastighet og vind fra siden eller bakfra.
 • Selskapene må utarbeide beskrivelse av operasjoner i "White out" forhold.
 • Det må fastsettes minimumskrav til tilfeldige landingsplasser.
 • Operatørene må presisere for sine flygere at avgangs- og landingstraseer for enmotors helikoptre, må gi best mulig sikkerhet ved motorstopp.
 • Standing Operating Procedure (SOP) for rundflyging må innskjerpe krav til minstehøyder.
 • Selskapene må ha økt fokus på luftfartshindere under oppdrag i ukjent lende.
 • Selskapene må utarbeide kart og beskrivelser av alle selskapets faste landingspunkter.